Board Members

Photo of Jennifer VanWagoner, Board President

Jennifer VanWagoner

Board President

Photo of Dianne DiMeo, Board Vice-President

Dianne DiMeo

Board Vice-President

Photo of Laura Cohen

Laura Cohen

Photo of Ross Kraft

Ross Kraft

Photo of Carrie McMurray

Carrie McMurray

Photo of Rob Swenskowski

Robert Swenszkowski

Photo of John Syrotynski

John Syrotynski